Sunday, November 30, 2008

Högerns rättvisa

Moderaterna har haft "framtidskonvent" I radion hör jag partisekreterare Schlingmanns tal där har säger:
"Ta striden för ett rättvisare Sverige"
Det är som ett slag i ansiktet på alla de i vårt land som idag lever i högerns syn på rättvisa.
De barnfamiljer som bor i dåliga bostäder och inte kan köpa barnens önskeklappar till jul. Kanske nästan inga alls. De som inte har någon bostad. De som är utslitna och förtidspensionerade och straffas med högre skatt. De som nu blir utförsäkrade från sin sjukförsäkring och inte kan jobba. De som får söka sig till socialbidrag. De som blir arbetslösa med låg ersättning och höjd skatt.
De i fattiga länder som skall drabbas av ett nedbantat bistånd. De som kommit till vårt land och skall påverkas av högerns anpassning till främlingsrädslans krafter.

Det "rättvisare" Sverige som moderaterna talar om låter för mig allt mer orättvist.

Därför måste vi socialdemokrater istället för att fastna i kamerala tekniker om budgettak och vänsterpartiets ev. ekonomiska ansvarslöshet, tala om vår syn på rättvisa.

Skall, vågar, vill vi tala om och bilda opinion för vår syn på rättvisa, solidaritet och jämlikhet?

Det betyder säkert att vi måste låta de som klarar sig bra bidra ekonomiskt i högre utsträckning än vad som just nu är fallet. I klartext, skatt efter förmåga. Kanske är det naivt men jag tror att även medelklassen är för ett rättvist Sverige.
Ett land där sjuka, arbetslösa och pensionärer får leva ett bra liv. Där det inte skall utgå straffbeskattning på alla som inte just nu är "dugliga nog" att arbeta. Högeralliansen vill sänka skatten för de som redan gynnas. Kommer de att handla mer??
Om vi vill öka konsumtionen så vore det väl ett bra grepp att ge alla samma skatt på samma inkomst. Då kan sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer och ålderspensionärer snabbt öka sina inköp av julklappar, julmat, ny TV och annat som man vill köpa. Det fanns ju miljarder till bankerna. Varför kan inte det finnas pengar för att öka jämlikheten ?

Jag har läst på ngt ställe att mor-och farföräldrar är handelns bästa vänner. Tänk på det Hägglund som ju vill vara de äldres bästa vän.

Vi i "Proteströrelsen i Borås" står på torget varje måndag mellan 12.15-13. Jag har inte träffat någon där som uppskattat högerns "rättvisa"
Vem röstade egentligen fram högeralliansens orättvisa politik?

Monday, November 17, 2008

Motion till Partikongressen 2009

Den här motionen lämnades till Borås arbetarekommun. Förslaget är att arbetarekommun vill ställa sig bakom den.

En sammanhållen skola ger kunskap, lärande och utveckling – för allaDagens socialdemokratiska skoldebatt präglas av en stor otydlighet. Kanske vilsenhet. Vad vill vi med skolan?
Skall vi gradvis anpassa oss till den kunskapssyn som högeralliansen står för med tidigare betyg, fler nationella prov, mer av statisk gammaldags kunskapssyn, mer krav, disciplin och kontroller.

Eller vill vi stå upp och bilda opinion för en demokrati – och kunskapssyn som ger våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till självständigt tänkande vuxna. Med goda kunskaper och ett gott självförtroende.
En bra skola för alla barn förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser till skolan. Vi måste ge de förutsättningar som krävs för att alla barn skall få samma möjligheter till kunskap, lärande och personlig utveckling. Då krävs mindre undervisningsgrupper där alla barn blir sedda. Då krävs ständig fortbildning av personalen. Då krävs tillräcklig tid för att anpassa undervisningen till varje barns speciella behov.

Den negativa utveckling som många socialdemokrater om och om igen har varnat för, allt sedan den borgerliga regeringen införde de skattefinansierade privata friskolorna, blir för varje dag allt tydligare.
Vi har fått en allt mer segregerad skola där de barn som har aktiva, välutbildade eller förmögna föräldrar väljer bort den kommunala skolan.
På det viset har vi återfått ett skolsystem som har sin grund i den urgamla uppdelningen i folkskola, realskola och läroverk

Socialdemokraternas rådslagsmaterial om skolan inleds så här:
”Skolan är för oss en språngbräda för det jämlika samhället. Genom att ge alla barn och ungdomar samma möjlighet till kunskap, lärande och utveckling så skapar vi förutsättningar för fler att förverkliga sina livsdrömmar.
En skola för alla ger mest till dem som har de tuffaste förutsättningar”
Senare läser vi följande: ” Rätten att välja skola både mellan olika kommunala skolor och mellan en allt större andel friskolor tenderar att öka segregationen”
”samtidigt är friskolorna här för att stanna”

Vackra ord om ett jämlikt samhälle. Men utan handling blir orden tomma. Det ger inte barnen samma möjligheter till kunskap, lärande och utveckling.

De privata friskolorna har idag blivit en böld som tar resurser från de barn som behöver mest. De med de tuffaste förutsättningar.
Vi finansierar med skattemedel olika religiösa samfunds påverkan på barn. Vi stöder med skattemedel utbildningskoncerners mångmiljonsvinster. Vi accepterar att investmentbolag har inflytande över våra barns lärande och utveckling.
Vi har ett av världens generösaste privatskolesystem. I England vill Torypartiet införa det svenska friskolesystemet, med ett undantag. Man säger nej till vinstdrivande skolor. Vad säger vi socialdemokrater ? Jo ! ” Friskolor har kommit för att stanna.”
På kultursidan i Expressen ( Nils Schwartz 23 nov. -07) beskrivs de fristående skolorna med följande ord:” Statusen höjs definitivt inte av att vinstdrivna friskolor anställer obehöriga lärare. Konkurrensen från friskolorna har knappast förbättrat undervisningskvaliteten, den har bara förbättrat medelklassens möjligheter att sätta sina barn i skolor där de slipper att störas av de stökigaste barnen och försämrat för de fattiga kommunala skolorna att över huvud taget komma till rätta med problemet. Under slagordet valfrihet är friskolereformen sannolikt den politiska åtgärd på senare år som starkast har cementerat klasskillnaderna och ökat segregationen”

Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att denna ojämlika, segregerande och ekonomiskt förödande skolpolitik har fått växa fram under ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Nu läggs till detta en anpassning till den skolpolitik som den borgerliga drivna myten om ”flumskolan” innebär. En anpassning till högerregeringens mål att skapa lydiga, disciplinerade barn.
En väg som leder ifrån en ifrågasättande, lärande och utvecklande pedagogik.

Vi vill ha en socialdemokratisk skolpolitik som kännetecknas av rättvisa, solidaritet och jämlikhet. En skolpolitik som vågar återvända till den sammanhållna skolan för alla barn.
Där skolan ses som ett gemensamt ansvar för alla medborgare. En skola där barn från olika sociala och ekonomiska miljöer möts är viktig. Det är kittet som håller ihop vårt samhälle. Till den skolan behövs engagerade föräldrar, personal, kyrkor och organisationer som tar ansvar och deltar i det gemensamma skoluppdraget.

Om vill ge våra barn en skola som präglas av demokrati och jämlikhet krävs aktiva socialdemokrater som bildar opinion och tar strid för den gemensamma skolan. Om inte vi socialdemokrater vågar, kan, vill ta striden för en bra sammanhållen skola för alla barn, vem skall då göra det ?

Vi föreslår partikongressen besluta

att ge partistyrelsen i uppdrag att fram till valet 2010 ta fram ett skolpolitiskt program som utgår från ovanstående och återinför den sammanhållna gemensamma skolan för alla barn.


Borås i November 2008

Solveig Kjörnsberg
Anders Österberg